Poučení o zpracování osobních údajů

Správce: Ochránce údajů s.r.o.
Sídlo: Na Maninách 1106/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
Web: www.ochrance-udaju.cz
E-mail: info@ochrance-udaju.cz

Kdo jsme?

Ve společnosti Ochránce údajů se zabýváme pravidly zpracování osobních údajů a pomáháme v jejich zavádění a dodržování ostatním společnostem a osobám. V některých případech pak sami osobní údaje zpracováváme a vystupujeme tak v roli správce těchto údajů. V případě, že poskytujeme služby jiným společnostem nebo osobám, můžeme fungovat jako zpracovatel osobních údajů, které nám naši partneři zpřístupní.

Jaké jsou naše důvody zpracování osobních údajů?

K naší hlavní činnost zpravidla osobní údaje nepotřebujeme, vystačíme si s obecnými informacemi o tom, jak se s údaji ve společnostech pracuje. V některých případech se k nám ale osobní údaje přece jen mohou dostat. Jde o:
- Provoz webových stránek;
- Kontaktní formuláře a dotazníky;
- Komunikace s potenciálními zákazníky a partnery.

Údaje zpracováváme na základě jejich nutnosti pro poskytování služby nebo oprávnéného zájmu na provozu webu. Využití služeb (kontaktních formulářů a dotazníků) je zcela dobrovolné.

Jaké údaje zpracováváme?

V rámci kontaktních formulářů a dotazníků sbíráme vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, e-mail) a informace o vaší činnosti, které jsou nutné pro vyhodnocení dotazníků. Převážně se jedná o ekonomické a právní informace, které neobsahují osobní údaje.

Komu dalšímu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje z kontaktních formulářů a dotazníků sami vyhodnocujeme a nikomu jinému je nepředáváme. Stejně tak nikomu nepředáváme žádné údaje z naší případné komunikace.
Pro provoz dotazníků používáme nástroj společnosti TYPEFORM S.L., která má sídlo v Evropské unii (podrobnosti o zpracování údajů v dotaznících naleznete zde).
Obecně k naší činnosti používáme různé poskytovatele služeb (IT, administrativa atd.), kteří mohou podle okolností přijít do kontaktu s osobními údaji. Tito poskytovatelé jsou vždy vázáni našimi pokyny, jak s osobními údaji pracovat, a nemohou je bez našeho a vašeho souhlasu zpracovávat jiným způsobem.
Osobní údaje nepředáváme mimo země EU. Pokud by k takovému předání mělo dojít, budeme se striktně řídit pravidly stanovenými právními předpisy a osobní údaje předáme, jen pokud si budeme jisti, že jsou v bezpečí.

Jaké údaje získáváme z webových stránek?

Informace o cookies naleznete zde.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich získání. Zpravidla tedy po dobu hodnocení dotazníků a komunikace s potenciálními zákazníky. Komunikaci a osobní údaje archivujeme po dobu přiměřenou jejich povaze a následně je mažeme.
V případě navázání spolupráce zpracováváme osobní údaje po dobu trvání této spolupráce a dále po dobu, která je nutná pro vypořádání všech závazků a právních povinností (včetně doby do promlčení, která může být až 15 let).

Jaká jsou vaše práva?

Podle právních předpisů máte následující práva:
-právo na informace o zpracování a na přístup ke zpracovávaným údajům (kopii údajů)
-právo na strojově čitelnou kopii údajů, které jste nám poskytli a které se vás týkají, pokud zpracování probíhá na základě souhlasu nebo smlouvy
-právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů nebo z důvodu přímého marketingu, včetně profilování. Obdobně to platí pro zpracování pro účely vědecké, historicko-výzkumné nebo statistické (ledaže je zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu).
-právo na opravu nesprávných údajů a právo na výmaz, pokud (již) nemáme oprávněný důvod a právní základ pro jejich zpracování
-právo na omezení zpracování, pokud jsou pochyby o přesnosti údajů, zákonnosti jejich zpracování nebo pokud je vznesena námitka proti zpracování
-právo obrátit se na dozorový úřad. Pro ČR se jedná o Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Uplatnění práv je možné provést buď písemně na adresu našeho sídla nebo elektronicky na e-mail info@ochrance-udaju.cz. Uplatnění výše uvedených práv posoudíme bez zbytečného odkladu, nejpozději pak ve lhůtě jednoho měsíce (výjimečně s možností prodloužit o další dva měsíce).